*پلی فام PR629

مشخصات ساختاری
پلی فام PR629 دیسپرسیون پایه آب بر پایه وینیل استات اکریلات و بدون نرم کن می باشد. این محصول به طور خاص جهت استفاده در عملیات تکمیل پارچه و اتصال منسوجات نبافته مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد کاربرد
پلی فام PR629 جهت استفاده در کاربردهایی از جمله عملیات تکمیل پارچه، آهار سخت و اتصال منسوجات نبافته پیشنهاد می شود. به هنگام استفاده از این محصول در موارد کاربرد اشاره شده می توان از مقاومت بالای این ماده در برابر تغییر رنگ و مقاومت شستشویی مناسب آن نام برد.

دانلود برگه اطلاعات فنی