انرژی و آب

نام محصول ترکیب شیمیایی نرم کن درصد جامد (%) pH MFFT گرانروی (cP)
پلی فام PR599 AC _ 50±1 3-4 _ 110-160
پلی فام PR600 AC _ 43±1 4-5 _ 190-240
پلی فام PR617 AC _ 43±1 3-4 _ 400-600
پلی فام PR618 AC _ 40±1 4-5 _ 250-350
* : محصولات جدید VA: وینیل استات AC: اکریلیک ST: استایرن
نام محصول خواص محصول
پلی فام PR599 همو پلیمر اکریلیک اسید با وزن مولکولی پایین، مؤثر جهت جلوگیری از رسوب نمک های Ca/Mg شامل کربنات ها و سولفات ها و نمک هایی با قابلیت انحلال پایین، مناسب جهت آمایش آب های صنعتی از جمله بویلرها و برج های خنک کننده
پلی فام PR600 کوپلیمر اکریلیک اسید سولفونه شده با وزن مولکولی پایین، قابلیت پراکنش و بازدارندگی رسوب بالا، مناسب به عنوان عامل ضد رسوب در آمایش آب بویلرها، بازدارنده نمک های کلسیم از جمله کربنات ها، سولفات ها، فسفات ها و غیره، عامل پراکنش سایر ناخالصی های نامحلول
پلی فام PR617 تر پلیمر اکریلیک اسید سولفونه شده، با کاربرد عمومی به عنوان عامل ضد رسوب و پراکنش گر
پلی فام PR618 تر پلیمر اکریلیک اسید سولفونه شده، با کاربرد عمومی به عنوان عامل ضد رسوب و پراکنش گر
نام محصول آمایش آب
پلی فام PR599
پلی فام PR600
پلی فام PR617
پلی فام PR618
= کاربرد اصلی = کاربرد جانبی

انرژی و آب

همو پلیمرها و کوپلیمرهای اکریلیک با عملکرد آنتی اسکالانت، از طریق آمایش آب های صنعتی مانع ایجاد رسوب در دیگ های بخار و برج های خنک کننده می شوند. این دیسپرس کننده ها توانایی قابل توجهی در پایدارسازی یون ها و ترکیبات شیمیایی موجود در آب های صنعتی دارند. عدم ایجاد لایه رسوبی روی سطح، سبب ایجاد مقاومت به خوردگی و حفظ ماکزیمم انتقال حرارت در تجهیزات صنعتی می شود.


نام محصول ترکیب شیمیایی نرم کن درصد جامد (%) pH MFFT گرانروی (cP)
پلی فام PR599 AC _ 50±1 3-4 _ 110-160
پلی فام PR600 AC _ 43±1 4-5 _ 190-240
پلی فام PR617 AC _ 43±1 3-4 _ 400-600
پلی فام PR618 AC _ 40±1 4-5 _ 250-350