پلی فام 707

مشخصات ساختاری
پلی فام 707، كوپليمر امولسيونی استايرن و بوتيل اکريلات است.

موارد استفاده
رنگ‌های داخل ساختمان
رنگ‌های خارج ساختمان
پوشش‌های بافتاری
رنگ‌های سيليكونی
رنگ‌های سيليكاتی
ملات های ساختمانی
پوشش های انعطاف پذير و آب بند
آستری

موارد کاربرد

پلی فام 707 پراکنه ای آنيونی با گرانروی متوسط و ذرات بسيار ريز است. اين رزين با اغلب رنگدانه ها و پرکن ها سازگار بوده و توان زيادی برای دربرگيری رنگدانه و پرکن دارد.
پلی فام 707 رزينی با کاربردهای چندگانه است که از جمله اين کاربردها می توان به رنگ های خارج و داخل ساختمان، پوشش های بافتاری، آستری ها و ملات های ساختمانی اشاره کرد.

دانلود برگه اطلاعات فنی