پلی فام PR599

مشخصات ساختاری
پلی فام PR599 دیسپرسیون پایه آب هموپلیمر اکریلیک اسید می باشد.

موارد استفاده
آنتی اسکالانت با کاربردهای عمومی

کاربردها
پلی فام PR599 هموپلیمر اکریلیک اسید با وزن مولکولی پایین می باشد که می‌تواند به طور مؤثر مانع از رسوب نمک‌های Ca/Mg شامل کربنات‌ها، سولفات‌ها، باریم سولفات، کلسیم اگزالات و دیگر نمک‌ها با قابلیت حلالیت کم شود که به طور معمول به شکل رسوبات بر روی سطوح فلزی ظاهر می‌شوند.
پلی فام PR599 فاقد فسفر بوده و بنابراین می تواند در کاربردهایی با ممنوعیت ترکیبات فسفر مورد استفاده قرار گیرد.
پلی فام PR599 را می‌توان به طور مؤثر در صنایع آمایش آب شامل بویلرها و ستون‌های خنک کننده و عوامل ضد رسوب RO استفاده نمود.دانلود برگه اطلاعات فنی