پلی فام PR600

مشخصات ساختاری
پلی فام PR600 دیسپرسیون پایه آب کوپلیمر اکریلیک اسید سولفونه شده می باشد.

موارد استفاده
آنتی اسکالانت و دیسپرس کننده با کاربردهای عمومی

کاربردها
پلی فام PR600 کوپلیمر اکریلیک اسید سولفونه شده با وزن مولکولی پایین می باشد که دارای خاصیت بازدارندگی رسوب و دیسپرس‌کنندگی می‌باشد و می‌تواند به طور مؤثر در فرآیند آمایش آب به عنوان آنتی اسکالانت به کار رود. پلی فام PR600 را می توان در فرآیند خنک کننده‌ها جهت بازدارندگی از رسوب نمک‌های Ca شامل کربنات‌ها، سولفات‌ها، فسفات‌ها و غیره در کنار دیسپرس‌کنندگی سایر ناخالصی‌های نامحلول در آب به کار برد. پلی‌فام PR600 عامل دیسپرس‌کننده و جلوگیری کننده از تجمع مجدد می‌باشد.

دانلود برگه اطلاعات فنی