پلی فام PR618

مشخصات ساختاری
پلی فام PR618 پراکنه ای از ترپلیمر بر پایه اسید اکریلیک سولفونه شده در آب می باشد. پایداری این رزین با استفاده از سطح فعال ها تامین شده است.

موارد کاربرد
آنتی اسکالانت با کاربردهای عمومی و عامل پراکنش ذرات

دانلود برگه اطلاعات فنی